prawo oświatowe - zmiany

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

 • samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

 • rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

§ 11a. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kole- gialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

 • wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 • zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

Powstała możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów.

 • zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

Źródła:

https://tiny.pl/t33z9

https://www.gov.pl/

Kolejna zmiana w ocenianiu pracy nauczycieli, nowe stawki wynagrodzeń oraz złagodzenie zakazu zatrudniania na umowach cywilnoprawnych – te przepisy powinny wejść od 1 stycznia.
A za kilka miesięcy duże zmiany czekają szkoły branżowe, które dostaną więcej pieniędzy na zawody potrzebne na rynku pracy.
O tych i wielu innych zmianach zapisanych w nowelizacji Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i ponad 40 innych ustaw pisze na łamach Dyrektora Szkoły Monika Sewastianowicz.

Zapraszamy do lektury czasopisma w Czytelni BP!

Oferujemy również możliwość przesłania skanu artykułu na życzenie.

Kontakt:

* tel. 82 562 24 87

czytelnia@bpcheml.pl

W najnowszym numerze „Biblioteki w Szkole” znajduje się artykuł dotyczący kontroli w bibliotekach szkolnych.  Danuta Majkusiak przedstawia w nim interesujące informacje na temat tego, co podlega kontroli. Autorka pisze, że „na kontrole dyrektora i wszystkie jego wizyty w bibliotece warto spojrzeć jako na okazję do pokazania specyfiki pracy nauczyciela bibliotekarza”.  W artykule znajduje się też komentarz Dariusza Skrzyńskiego (prawnika, specjalisty w dziedzinie prawa autorskiego i prawa pracy), który wyjaśnia problem doraźnych zastępstw wyznaczanych nauczycielom bibliotekarzom.

Istnieje możliwość zamówienia skanu całości artykułu czytelnia@bpchelm.pl. Artykuł znajduje się w „Bibliotece w Szkole” nr 3/2017 s. 8-10 i jest dostępny w Czytelni.

Polecamy!

Ministerstwo edukacji rezygnuje z wystawiania szkołom ocen podczas ewaluacji. Swoje pomysły sprzed zaledwie pięciu lat urzędnicy oceniają jako… rodzące patologie. Ale odpowiedzialnością za fiasko obarczają dyrektorów.

Fragment artykułu: http://www.glos.pl/node/13979

Całość artykułu : Kuratorium jak specsłużba / Piotr Skura // Głos nauczycielski. – 2015, nr 16, s. 4-5

Istnieje możliwość bezpłatnego zamówienia skanu całości artykułu - tel. 82 562 24 87  lub  czytelnia@bpchelm.pl.

 

Zapraszamy do Czytelni BP.

30 maja 2014 r. podpisano nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 977 z późn. zm.)

 

Celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest:

 • wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (obowiązek w tym zakresie od 1 września 2015 r. zostanie wprowadzony w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego);
 • dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów (m.in. rezygnacja z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej);
 • dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci;
 • odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału);
 • dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia - monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie;
 • stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych.

Stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.01.2013 roku (K 38/2012) wprowadzono zmiany dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

Szczegółowe informacje: Dyrektor Szkoły nr 3/2014, s. 18-22.

Nowe regulacje dotyczące czynności podejmowanych przez zespół lub osobę wyznaczoną do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, zmiana terminu sporządzenia i zawartości protokołu kontroli oraz zmniejszenie liczby zadań organu sprawującego nadzór pedagogiczny – to tylko niektóre efekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w dwóch terminach: część od 14.06.2013 r., a część od 1.09.2013 r.

Zestawienie istotnych zmian w porównaniu do dotychczas obowiązujących regulacji zawiera opracowanie autorstwa Piotra Gąsiorka w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” 2013 nr 7 s. 50-52.

Zapraszamy do lektury.

 

Zainteresowanych informujemy, że istnieje możliwość przesłania skanu artykułu na życzenie czytelnika.

Kontakt:

czytelnia@bpchelm.pl

tel. 82 562 24 87